Partnerice

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ osnovana je 19. listopada 2000. godine. Cilj udruge je informiranje i senzibiliziranje javnosti za prihvaćanje pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina, uklanjanje predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja, promicanje vrijednosti tolerancije, pluralizma i stvarne jednakosti pred zakonom te samo-osnaživanje zajednice kroz edukativne, psihološke i druge radionice, promotivno-informativne materijale i sl.

Aktivnost udruge LORI usmjerena je na:

 • edukaciju, pružanje podrške i osnaživanje same LGBTIQ zajednice,
 • promociju prava LGBTIQ osoba i povećanje vidljivosti,
 • kampanje i projekte usmjerene na osvješćivanje javnosti te ukazivanje na probleme, oblike diskriminacije i nasilje nad pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina,
 • informiranje i senzibiliziranje društva za prihvaćanje LGBTIQ osoba,
 • smanjenje predrasuda i stigmatizacije LGBTIQ populacije,
 • stvaranje tolerantnog ozračja i društva u kojem se poštuju prava svih građanki i građana.

Vizija

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ vjeruje u pravo svake osobe da kreira i prilagodi svoj identitet i/ili identitete u skladu sa svojom različitošću vodeći se isključivo individualnom seksualnošću i rodnošću, a ne zadanim heteronormativnim pravilima i binarnim sistemom, pri tome uživajući sva prava koja joj pripadaju. Vizija LORI je osiguravanje demokratskog civilnog društva u kojem osobe nisu diskriminirane na temelju seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja, u kojem dominiraju vrijednosti nenasilja, jednakosti i prihvaćanja različitosti i koje promiče slobodu življenja i izražavanja njihove seksualne i rodne individualnosti.

Misija

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ se zalaže za jednakopravnost, zajedništvo i socijalnu pravde među ljudima. Djeluje prvenstveno s ciljem suzbijanja i uklanjanja homofobije, bifobije i transfobije u svim oblicima, ali i ukidanja seksizma, mizoginije, ksenofobije, rasizma i drugih društvenih pojava koje uzrokuju i podupiru nejednakost i nasilje u društvu.

Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

Službeno otvoren 1. ožujka 2016.godine, znanstveno-istraživačka je platforma i prostor okupljanja znanosti, umjetnosti i civilnog društva oko tema vezanih za feminizam, rodnu, kritičku te teoriju seksualnosti.

Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci prostor je suradnje studenata/ica, istraživača/ica, znanstvenica/ka, umjetnica/ka, dionika/ca civilnoga društva i angažiranih građana/ke čiji se rad i interes temelji na ili se dotiče feminističke i rodne teorije te teorija seksualnosti i rodnih identiteta. Centar nastoji jačati pozitivnu predodžbu o ulozi znanstvenih spoznaja u stvaranju društva jednakih prilika za sve građanke i građane, te širiti svijest o važnosti rodne jednakosti, poštivanju ženskih ljudskih prava i prava svih ugroženih (ranjivih) manjina.

Primarni cilj Centra jest aktivno doprinositi informiranosti, povezanosti i suradnji među znanstvenicama/ima koji djeluju pri Sveučilištu u Rijeci, a napose na Filozofskom fakultetu u Rijeci, čiji se znanstveni rad temelji na ili dotiče feminističke i rodne teorije seksualnosti i rodnih identiteta, bez obzira na ishodišnu znanstvenu perspektivu, odnosno disciplinu ili polja znanja (primjerice filologije, historiografije, psihologije, studija medija i kulture itd.).

 Ostali ciljevi Centra: 

 1. Pospješivanje informiranosti, povezanosti i suradnje među znanstvenicima/cama na Fakultetu čiji se znanstveni rad temelji na ili se dotiče feminističke i rodne te teorije seksualnosti i spolnih/rodnih identiteta, bez obzira na ishodišnu znanstvenu perspektivu, odnosno disciplinu ili polja znanja.
 2. Pospješivanje multi-i interdisciplinarnog pristupa istraživanju na Fakultetu, jačanje međuodsječne suradnje,kao i suradnje između različitih sastavnica Sveučilišta
 3. Povezivanje članova Centra s domaćim i međunarodnim znanstvenicima/cama i umjetnicima/cama te razvijanje suradnje s vanjskim institucijama u cilju prijave zajedničkih projekata, te unapređivanje znanstvenog i stručnog rada na Fakultetu
 4. Omogućavanje zajedničkog predstavljanja i promoviranja znanstvenog i stručnog rada na temu feminističke i rodne teorije seksualnosti i spolnih/rodnih identiteta, ostvarenog od strane znanstvenika Fakulteta s ciljem povećanja vidljivosti, vrednovanja i diseminacije tog rada u domaćoj i međunarodnoj akademskoj javnosti
 5. Pokretanje multi-i interdisciplinarnog onilne časopisa; pokretanje izdavačke djelatnosti usmjerene na prevođenje relevantnih, a dosad u prijevodu nedostupnih stranih autora/ica, te izdavanje autorskih monografija i uredničkih knjiga domaćih istraživača/ica
 6. Omogućavanje pokretanja kolegija i/ili sastavljanja obrazovnih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i/ili poslijediplomskoj razini studija

SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava

Rad Udruge može se prikazati kroz tri programska područja na kojima temeljimo vlastite vrijednosti, djelovanja i projektne aktivnosti:

1.  Edukacija i prevencija nasilja

2. Izravan rad sa žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama

3. Osvještavanje javnosti i javno zagovaranje

Ciljevi Udruge su:

 • promicanje, razvitak, unapređenje i pružanje pomoći i podrške žrtvama svih oblika nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama
 • prevencija nasilja te promicanje tolerancije i građanske svijesti o ljudskim pravima te zaštiti i promicanju istih
 • pružanje besplatne pravne pomoći
 • promocija i poticanje na volontiranje u zajednici te poticanje na aktivno sudjelovanje u društvu.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su: demokratska politička kultura, ljudska prava, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, obrazovanje, znanost i istraživanje, kultura i umjetnost, gospodarstvo.

VIZIJA

Društvo u kojem se prepoznaju i vrednuju/čiji su temelj ljudska prava i nenasilje, a čemu doprinose aktivni građani i građanke i udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava kao relevantan dionik.

MISIJA

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je udruga usmjerena na promicanje nenasilja i ostvarivanje ljudskih prava, a svoje ciljeve ostvaruje kroz pružanje psihosocijalne i pravne pomoći svim žrtvama svih oblika nasilja te edukaciju i osvještavanje javnosti.

VRIJEDNOSTI

Društvena odgovornost i građanska hrabrost, otvorenost i spremnost za pozitivne promjene, ravnopravnost, tolerancija i suživot, humanost i ljudska prava, transparentnost i otvorena komunikacija, pružanje jednakih prilika, suradnja, profesionalnost i etičnost u radu, kreativnost i inovativnost u radu, visoki standardi kvalitete, demokratičnost i aktivno uključivanje

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, neprofitna je organizacija osnovana 2014. godine. Nastala je prvenstveno kao reakcija na relativno pasivno okruženje u kojem se nedovoljno govori o ljudskim i ženskim pravima te o socijalnim, kulturnim i ekonomskim pravima pojedinca/ki.

Želja nam je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu. Osim što radimo na osvješćivanju javnosti o važnosti poštivanja ljudskih prava, odnosno prava manjinskih i diskriminiranih skupina organizacijom javnih akcija, metodom žive knjižnice te podrškom drugih ljudskopravaških inicijativa, poseban naglasak u radu udruge imaju zaštita i osiguranje prava žena te osnaživanje ženskog pokreta. Tako smo organizirale manifestaciju 10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava žena, sudjelovale u organizaciji globalnoj kampanje protiv nasilja prema ženama One Billion Rising u Rijeci, snimile pregršt radio emisija Radioaktivna koje obuhvaćaju radna i reproduktivna prava, objavile stručnu publikaciju na temu reproduktivne pravde, organizirale FemWiki maraton uređivanja Wikipedije s teorijsko-feminističke pozicije, provele kampanju #znatelištosunamrekli? usmjerenu na informiranje javnosti o diskriminaciji žena na tržištu rada, održale više od 10 treninga i radionica za žene te pokrenule inicijativu mladih Sisterality – International network of girls and young women.

Osim toga, kroz web Znajznanje.org, stranicu Radno i ravnopravno, kampanje, edukacije, tribine, izložbe i dr. radimo na promociji, zaštiti i unaprjeđenju ženskih prava. Udruga je usmjerena i na rad s mladima koristeći metode neformalne edukacije, forum teatra i žive knjižnice. Zalažemo se za uvođenje građanskog i zdravstvenog odgoja u škole kao važnih stavki u razvoju mladih ljudi. Kroz projekte Faktor promjene, Reci, pa ispeciŽiva knjižnica – ne sudi knjige po koricama educirali smo učenike i učenice srednjih škola o ljudskim pravima, aktivizmu, aktivnom građanstvu i toleranciji, a kroz CSE in Practice i Hopa-cupa.org o seksualnosti i rodnoj  ravnopravnosti. Također, Udruga je dio GOOD Inicijative i antidiskriminacijska točka Pučke pravobraniteljice.