O projektu

Humano obrazovanje – odgovorno društvo

Nositeljica projekta: Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”

Partnerske organizacije: Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

Projekt „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ u vrijednosti od 1.055.472,40 kuna zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Projekt traje 21 mjesec (od ožujka 2018. do prosinca 2019. godine). U izradi plana projekta i provedbi projektnih aktivnosti, svaka organizacija primijenila je i primijenit će svoja znanja – iskustvo LORI, PaRitera i SOS Centra za nenasilje u domeni ljudskih prava, prava seksualnih manjina i LGBTIQ problematike, nasilja nad ženama i ravnopravnosti spolova te iskustvo Centra za ženske studije čiji se znanstveni rad temelji na ili se dotiče feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti.

Opći cilj ovog projekta je unapređenje znanja i vještina studenata/ica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava u vidu izgradnje humanijeg i pravednijeg društva.

Posebni ciljevi uključuju sljedeća područja:

  1. Osposobljavanje i izgradnja kapaciteta zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta u Rijeci i OCD-a za zaštitu ljudskih prava u Rijeci u vidu edukacije nastavnika na fakultetima i OCED-a za primjenu i provedbu DKU-a;
  2. Razvoj i implementacija programa društveno korisnog učenja u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava na Sveučilištu u Rijeci –Filozofski fakultet u Rijeci;
  3. Razvijanje specifičnih znanja i vještina studenata/ica za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava;
  4. Daljnji razvoj programa društveno korisnog učenja, obrazovanja za ljudska prava i aktivnog građanstva;
  5. Razvoj partnerstva između 3 organizacije civilnog društva i visokoobrazovne institucije

Ciljane skupine ovog projekta su: 1. studenti/ice Sveučilišta u Rijeci, 2. zaposlenici/ice Sveučilišta u Rijeci (nastavno osoblje), 3. organizacije civilnog društva u Rijeci – LORI, PaRiter i SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, 4. zaposlenici/ice Sveučilišta i članovi/ice OCD-a u Puli, Zadru i Osijeku.

Aktivnosti projekta odnose se na opći cilj, specifične ciljeve i ciljne skupine:

1. Osposobljavanje i izgradnja kapaciteta zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta i OCD-a za zaštitu ljudskih prava u Rijeci

U okviru ovog elementa projekta izgradit će se profesionalni kapacitet zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta i 3 OCD-a u Rijeci za uspješno provođenje kolegija po modelu društveno korisnog učenja. Dodatno, ojačat će se kapacitet 3 OCD-a za praćenje i zagovaranje ljudskih prava. Aktivnost uključuje edukacije zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta i OCD-a o implementaciji programa društveno korisnog učenja i praćenju i zagovaranju ljudskih prava te studijsku posjetu Sveučilištu u Amsterdamu, Nizozemska u vidu stvaranja sveučilišne suradnje kao i učenja iz primjera dobre prakse o implementaciji programa društveno korisnog učenja.

2. Razvoj i implementacija programa društveno korisnog učenja u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava na Sveučilištu u Rijeci

U ovom elementu izradit će se izvedbeni plan novog izbornog (communis) kolegija na studijskom programu diplomskog sveučilišnog studija Kulturologije. Ovaj kolegij predstavljat će važan doprinos budući da će biti prvi kolegij na Odsjeku za kulturalne studije koji će se izvoditi po modelu društveno korisnog učenja. Kolegij će razvijati znanje i vještine o dosad neobrađivanim nastavnim temama, promicanju rodne ravnopravnosti i zaštiti povezanih ljudskih prava, čime će predstavljati i važan doprinos nastavnom programu Sveučilišta u Rijeci. Program društveno korisnog učenja podrazumijeva uključivanje studenata/ica u rad organizacija civilnog društva tijekom studiranja čime će se omogućiti da studenti/ice već za vrijeme studija steknu praktična iskustva.

3. Daljnji razvoj programa društveno korisnog učenja, obrazovanja za ljudska prava i aktivnog građanstva

Ova aktivnost uključuje predstavljanje kolegija i programa društveno korisnog učenja zaposlenicima/icama sveučilišta i OCD-a u Puli, Zadru i Osijeku. S obzirom na to da je ovo prvi kolegij ovakvog nastavnog sadržaja na nekom od sveučilišta u RH, pokretanje istog omogućit će stjecanje bogatog iskustva kako za predavačice i predavače, tako i za OCD-e te studentice i studente koji će steći vrijedno iskustvo i znanje kroz ovakav način poučavanja.

Očekivani rezultati projekta

Rezultati za grupu aktivnosti A1:

R 1. 14 zaposlenika/ica Sveučilišta u Rijeci i članova/ica OCD-a (udruge LORI, Pariter i SOS Rijeka – centra za nenasilje i ljudska prava) osposobljeno za izgradnju i uspostavu programa društveno korisnog učenja na Filozofskom fakultetu u Rijeci;

R 2. Povećane profesionalne kompetencije 14 zaposlenika/ica Sveučilišta u Rijeci i članova/ica OCD-a za zaštitu ljudskih prava u Rijeci u području obrazovanja za aktivno građanstvo i angažman u društvenim problemima zajednice;

R 3. Oko 10 zaposlenika/ica i volontera/ki OCD-a i Centra za ženske studije steklo je potrebna znanja za praćenje i zagovaranje ljudskih prava;

R 4. – Uspostavljena suradnja sa Sveučilištem u Amsterdamu te su članovi/ice tima upoznati s međunarodnom praksom aplikacije društveno korisnog učenja; 7 članica projektnog tima upoznato s dobrom praksom i potencijalnim teškoćama provođenja programa DKU-a u području ljudskih prava.

Rezultati za grupu aktivnosti A 2.:

R 1. – Izrađen i uspostavljen program kolegija o rodnoj ravnopravnosti i povezanim ljudskim pravima na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci,

R 2. Poboljšan i osuvremenjen studijski program humanističkog usmjerenja Filozofskog fakulteta u Rijeci;

R 3. Razvijena i osnažena suradnja visokoškolske ustanove (Filozofski fakultet u Rijeci) i 3 OCD-a u Rijeci s ciljem unaprjeđenja studija u skladu s potrebama društva;

R 4. Oko 15 studenata/ica steklo je znanje i vještine o načinima aktivnog društvenog djelovanja na području promicanja rodne ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava (putem mentorskih programa u sklopu novog kolegija i u okviru izvannastavnih aktivnosti),

R 5. Povećan stručni ljudski kapacitet 3 OCD-a za promicanje rodne ravnopravnosti i zaštitu ljudskih prava u Rijeci,

R 6. Izrađen evaluacijski izvještaj o kolegiju s preporukama;

R 7. Razvijeno i provedeno 6 mentorskih programa;

R 8. 110 studenata/ica upoznato s programom novog kolegija na Filozofskom fakultetu u Rijeci putem promocija na 10 fakulteta i odjela Sveučilišta u Rijeci,

R 9. Izrađena edukativna publikacija koja će sadržajem biti relevantna za polaznike/ice kolegija kao dodatna literatura i tiskana u 1000 primjeraka.

Rezultati za grupu aktivnosti A 3.

R 1. Održana 3 predstavljanja programa društveno korisnog učenja u području rodne ravnopravnosti i ljudskih prava za zaposlenike/ice Sveučilišta i OCD-a u Puli, Zadru i Osijeku;

R 2. Oko 16 zaposlenika/ica sveučilišta i članova/ica OCD-a u Puli, Zadru i Osijeku upoznato o važnosti i značaju modela učenja zalaganjem u zajednici; R 3. Izrađena Internetska stranica;

R 4. Oko 20 000 osoba upoznato sa sadržajem Internetske stranice od početka kreiranja stranice do kraja provedbe projekta;

R 5. Tiskano 2000 letaka i 100 plakata s ciljem informiranja o važnosti obrazovanja za ljudska prava putem modela društveno korisnog učenja,

R 6. Izrađeno 8 video klipova i 4 oglasa na društvenim mrežama u svrhu promocije programa društveno korisnog učenja i obrazovanja za ljudska prava;

R 7. Oko 40 000 korisnika/ica društvenih mreža upoznato sa sadržajem oglasa (važnost DKU, suradnja visokoobrazovnih ustanova i OCD-a, obrazovanje za ljudska prava itd.)


Rezultati za A 4.:

R 1. Distribuirano 2000 letaka i 100 plakata,

R 2. Izrađeno 8 video klipova i postavljeno na Internetske stranice, stranice društvenih mreža i YT kanale;

R 2. Oko 16 zaposlenika/ica sveučilišta i članova/ica OCD-a u Puli, Zadru i Osijeku informirano o projektnim aktivnostima;

R 3. 110 studenata/ica upoznato s programom novog kolegija na Filozofskom fakultetu u Rijeci putem promocija na fakultetima i odjelima Sveučilišta,

R 4. Oko 40 000 korisnika/ica društvenih mreža informirano o projektnim aktivnostima putem oglasa;

R 5. Oko 20 000 osoba informirano o projektu i temama projekta putem Internetske stranice;

R 6. min 40 medijskih objava o projektnim aktivnostima (uključujući objave na mrežnim stranicama partnerskih organizacija, priopćenja i intervjue).

Rezultati za A5:

R 1. Osigurana kvalitetna provedba projekta među partnerskim organizacijama;

R 2. Ciljevi projekta uspješno postignuti;

R 3. Osigurana planirana vidljivost projekta;

R 4. Održana minimalno 10 sastanaka projektnog tima;

R 5.  Izrađene tablice praćenja indikatora, rezultata i proračuna,

R 6. Izrađen plan nabave,

R 7. Izrađen komunikacijski plan

Projekt „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ formirao se na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine te je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 897.151, 54 kuna.

Više informacija o strukturnim fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

Kontakt osoba za projekt: Danijela Almesberger ().

Autorica fotografije: Martina Šalov